Do poprawnego wyswietlenia strony wymagany jest plugin Flash Player

Skontaktuj się z nami

MICROSOFT OFFICE 2007 dla u?ytkowników domowych

homePodstawowy pakiet oprogramowania dla domowych u?ytkowników komputerów, który pozwala szybko i ?atwo tworzy? wspaniale wygl?daj?ce dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje oraz organizowa? notatki i informacje w jednym miejscu, co u?atwia i uprzyjemnia wykonywanie zada?.

W jego sk?ad wchodz? nast?puj?ce programy:

 • Microsoft Office Excel 2007;
 • Microsoft Office One Note 2007;
 • Microsoft Office Power Point 2007;
 • Microsoft Office Word 2007.

 

 

   

MICROSOFT OFFICE BASIC 2007

 

basic-2007-8276_3Pakiet Office Basic 2007 to zestaw najistotniejszych programów dla ma?ych firm i gospodarstw domowych, wyposa?onych w nowe komputery osobiste. Aplikacje te pozwalaj? u?ytkownikom szybko i ?atwo tworzy? wspaniale wygl?daj?ce dokumenty i arkusze kalkulacyjne, a tak?e zarz?dza? wiadomo?ciami e-mail.

W jego sk?ad wchodz? nast?puj?ce  programy:

 • Microsoft Office Word 2007;
 • Microsoft Office Excel 2007;
 • Microsoft Office Outlook 2007.

 

 


   

MICROSOFT OFFICE STANDARD 2007

standardPakiet podstawowego oprogramowania dla u?ytkowników domowych i ma?ych firm. Pozwala on szybko i ?atwo tworzy? wspaniale wygl?daj?ce dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje oraz zarz?dza? poczt? e-mail.

W jego sk?ad wchodz? nast?puj?ce programy:

 • Microsoft Office Excel 2007;
 • Microsoft Office Outlook 2007;
 • Microsoft Office PowerPoint 2007;
 • Microsoft Office Word 2007.

   

MICROSOFT OFFICE SMALL BUSINESS 2007

smallKompletny zestaw narz?dzi zwi?kszaj?cych produktywno?? oraz wspomagaj?cych zarz?dzanie relacjami z klientami. Dost?pne programy s? przydatne do wykonywania rutynowych zada?, do efektywnego i scentralizowanego zarz?dzania informacjami o klientach i partnerach, a tak?e do samodzielnego tworzenia profesjonalnych kampanii oraz materia?ów marketingowych.

W jego sk?ad wchodz? nast?puj?ce programy:

 • Microsoft Office Excel 2007;
 • Microsoft Office Outlook 2007;
 • Microsoft Office Power Point 2007;
 • Microsoft Office Publisher 2007;
 • Microsoft Office Word 2007.

 

 

   

MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2007

profKompletny zestaw narz?dzi tworzenia zawarto?ci i zarz?dzania danymi. Dzi?ki dost?pnym programom mo?na wydajniej pracowa? i po?wi?ca? wi?cej czasu na sprawy zwi?zane z marketingiem oraz obs?ug? potencjalnych i aktualnych klientów.

W jego sk?ad wchodz? nast?puj?ce programy:

 • Microsoft Office Access 2007;
 • Microsoft Office Excel 2007;
 • Microsoft Office Outlook 2007;
 • Microsoft Office Power Point 2007;
 • Microsoft Office Publisher 2007;
 • Microsoft Office Word 2007.

 

 

   

MICROSOFT OFFICE ULTIMATE 2007

ultimateWszechstronny zestaw narz?dzi dla u?ytkowników domowych i pracowników biurowych, którzy musz? udost?pnia? informacje poza granice geograficzne i organizacyjne oraz pracowa? z tymi informacjami.

W jego sk?ad wchodz? nast?puj?ce programy:

 • Microsoft Office Word 2007;
 • Microsoft Office Excel 2007;
 • Microsoft Office PowerPoint 2007;
 • Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager;
 • Microsoft Office Access 2007;
 • Microsoft Office Publisher 2007;
 • Microsoft Office OneNote 2007;
 • Microsoft Office InfoPath 2007.

   

MICROSOFT OFFICE ENTERPRISE 2007

Pakiet Microsoft Office Enterprise 2007, wykorzystuj?cy zalety pakietu Microsoft Office Professional Plus 2007, to najbardziej rozbudowany zestaw narz?dzi, który pomaga zespo?om i organizacjom zbiera? i konsolidowa? informacje ka?dego typu, szybko znajdowa? potrzebne materia?y i ?atwo udost?pnia? kluczowe informacje innym osobom ponad granicami geograficznymi i organizacyjnymi, zarówno w trybie online, jak i offline. Pakiet Office Enterprise 2007 zawiera program Microsoft Office Groove 2007, który udost?pnia wszechstronne i bezpieczne ?rodowisko, umo?liwiaj?ce zespo?om wspó?prac? niezale?nie od lokalizacji przy minimalnych wymaganiach w zakresie obs?ugi informatycznej, oraz program Microsoft Office OneNote 2007, który oferuje pe?ny zestaw funkcji do zarz?dzania informacjami dla dowolnego typu zawarto?ci elektronicznej, co pozwala zespo?om projektowym i pracownikom przetwarzaj?cym informacje w krótszym czasie osi?ga? lepsze wyniki.

W jego sk?ad wchodz? nast?puj?ce programy: