Do poprawnego wyswietlenia strony wymagany jest plugin Flash Player

Skontaktuj się z nami

ESET NOD32 Antivirus

nod32ESET NOD32 Antivirus jest nowoczesnym programem antywirusowym do ochrony przed wirusami oraz wszelkimi innymi zagro?eniami jak robaki internetowe, spyware, phishing i wiele innych. Wyj?tkowa skuteczno?? programu w po??czeniu z niespotykan? szybko?ci? dzia?ania sprawia, ?e jest to idealne rozwi?zanie dla firm jak i dla u?ytkowników domowych.

Pe?na ochrona komputera.

ESET NOD32 Antivirus zapewnia pe?n? i nieprzerwan? ochron? komputera od momentu jego uruchomienia. Pracuj?c w tle sprawdza wszystkie uruchamiane, otwierane czy zapisywane zbiory. W razie wykrycia wirusa czy innego wrogiego programu, natychmiast blokuje jego dzia?anie i automatycznie usuwa. Dodatkowo, w razie potrzeby istnieje mo?liwo?? uruchomienia skanowania w poszukiwaniu wirusów wybranych zasobów komputera.

Ochrona poczty  internetu.

Program w pe?ni chroni przychodz?c? i wychodz?c? poczt? oraz wszystkie jej za??czniki. W przypadku wykrycia w poczcie wirusa lub innego zagro?enia, jest ono automatycznie blokowane i usuwane bez konieczno?ci interwencji ze strony u?ytkownika. Podobnie w przypadku przegl?dania stron internetowych lub pobierania zbiorów z Internetu – zagro?enia s? automatyczne blokowanie o czym u?ytkownik jest na bie??co informowany. Dzi?ki temu mo?liwe jest bezpieczne i niczym nie skr?powane korzystanie z mo?liwo?ci jakie daje Internet.

Najszybszy antywirus na rynku.

Wyj?tkowa szybko?? programu ESET NOD32 Antivirus zosta?a wielokrotnie potwierdzona w testach. Skanuje on od 2 do 5 razy szybciej ni? inne programy antywirusowe. Uzyskanie takiej szybko?ci skanowania mo?liwe jest dzi?ki bardzo starannej optymalizacji dzia?ania programu. Oznacza to, ?e ESET NOD32 Antivirus nie powoduje spowolnienia pracy komputera, umo?liwiaj?c nie tylko bezpieczn?, ale i komfortow? prac?, tak?e na starszych i s?abszych komputerach.

Ochrona przed nieznanymi zagro?eniami.

ESET NOD32 Antivirus bardzo skutecznie wykrywa i blokuje znane ju? wirusy i inne zagro?enia, jak równie? te zupe?nie nowe, jeszcze nieznane. Program wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji (m.in. analiz? heurystyczn?), dzi?ki którym jest w stanie samodzielnie oceni?, czy nieznany program stanowi zagro?enie. Dzi?ki tym mechanizmom technologia ThreatSense, wykorzystana tak?e w pakiecie ESET Smart Security, proaktywnie wykrywa nowe, nieznane jeszcze zagro?enia i skutecznie chroni przed nimi Twój komputer.

 

cena: 149,00z? brutto

(cena obejmuje licencj? na rok na jedno stanowisko)


   

ESET Smart Security

eset_smartESET Smart Security jest pakietem bezpiecze?stwa nowej generacji zapewniaj?cym kompletn? ochron? przed wirusami, spyware i innymi zagro?eniami czyhaj?cymi w Internecie. Skutecznie ochroni Twój komputer podczas przegl?dania stron WWW, odbierania poczty elektronicznej czy korzystania z banku internetowego. Nie pozwoli na przej?cie przez hakera kontroli nad Twoim komputerem i uniemo?liwi kradzie? poufnych informacji, takich jak has?a lub numery kart kredytowych. Podczas Twojej pracy program zapewni Ci pe?ne bezpiecze?stwo i komfort.

Ochrona antywirusowa i antyspyware.

ESET Smart Security zapewnia ochron? przed wirusami, ko?mi troja?skimi, robakami internetowymi, rootkitami, backdoorami, adware, a tak?e przed próbuj?cym wykra?? Twoje poufne dane programami typu spyware. Ochrona realizowana jest z wykorzystaniem ThreatSense – technologii znanej milionom u?ytkowników korzystaj?cych z programu ESET NOD32 Antivirus. Dzi?ki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji program potrafi samodzielnie wykry? i zablokowa? zupe?nie nowe zagro?enia usi?uj?ce zaatakowa? Twój komputer.

Automatyczna zapora osobista.

Personal firewall chroni u?ytkownika przed w?amaniami hakerów, prób? kradzie buy kamagra online uk enligneviagra.net?y hase? i poufnych danych, a tak?e próbami przej?cia kontroli nad komputerem u?ytkownika (np. przed w??czeniem komputera do sieci botnetów rozsy?aj?cych spam). Co wa?ne firewall w ESET Smart Security dzia?a automatycznie i nie wymaga zaawansowanej wiedzy.

Ochrona przed spamem.

ESET Smart Security chroni u?ytkownika przed niechcian? korespondencj? (spamem) w programach Microsoft Outlook, Outlook Express oraz Windows Mail. Wykryty spam przenoszony jest automatycznie do osobnego folderu.

Architektura ESET.

ESET Smart Security jest pierwszym w pe?ni zintegrowanym pakietem bezpiecze?stwa. Jego komponenty – antywirus, antyspyware, firewall oraz antyspam – dzia?aj? jako jeden proces i wewn?trznie wymieniaj? informacje na temat badanych zagro?e?. Teraz mo?esz zaj?? si? tym co lubisz najbardziej – przeliczaniem arkuszy Excela lub zdobywaniem kolejnym punktów w Twoj? ulubionej grze. Jeste? w pe?ni bezpieczny, a Twój komputer jest nadal szybki.

 

cena: 199,00z? brutto

(cena obejmuje licencj? na rok na jedno stanowisko)