Do poprawnego wyswietlenia strony wymagany jest plugin Flash Player

Skontaktuj się z nami

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA KASY

Użytkownik kasy musi:

 • Dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;
 • Nanieść na obudowę kasy w sposób trwały numer ewidencyjny otrzymany od Naczelnika Urzędu Skarbowego;
 • Prowadzić po fiskalizacji kasy wyłącznie sprzedaż w trybie fiskalnym;
 • Dokonawać weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz właściwego ich przyporządkowania do stawek podatku;
 • Niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu serwis każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
 • Sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
 • Sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu;
 • Prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii;
 • Przechowywać kopie dokumentów kasowych na papierowych nośnikach przez okres co najmniej 2 lat, liczćc od końca roku, w którym dokonano sprzedaży. Przy kasie z elektronicznym zapisem kopii terminem jest wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, a więc przeważnie 5 lat (licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności);
 • Przechowywać raporty dobowe i miesięczne (okresowe) przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano wydruku;
 • Stosować kasy wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie;
 • Zaprzestać sprzedaży w momencie zepsucia kasy lub ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rezerwowej;
 • Zgłaszać kasę do obowiązkowego przeglądu technicznego co 2 lata;
 • Poddawać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem przez podatnika do prowadzenia ewidencji sprzedaży;
 • Dokonywać wpisów odnośnie zmian w miejscu użytkowania, napraw przez użytkownika kasy i umożliwać taki wpis serwisantowi kasy;
 • Przechowywać książkę kasy przez okres jej użytkowania i udostępniać ją na żądanie właściwych organów;
 • Udostępniać kasy do kontroli stanu nienaruszalności kasy i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych organów;
 • Zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej, z której sporządza się protokół;
 • Podatnicy mogą stosować do ewidencji wyłącznie kasy lub system kasowy, które posiadają potwierdzenie Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

   

PRZEGLĄD OKRESOWY

Przeglądem technicznym (jest on obowiązkowy co 2 lata) kas należy objąć:


 • stan wszystkich plomb kasy i zgodność ich z zapisem w książce kasy i dokumentację serwisu kas;
 • stan obudowy kasy;
 • czytelność dokumentów fisklanych drukowanych przez kasę;
 • program pracy kasy i program archiwizujący, jego wersję, zgodność z zapisami w książce kasy i dokumentację serwisu kas;
 • proprawność działania kasy;
 • poprawność działania wyświetlacza klienta;
 • stan płyty głównej, pamięci fiskalnej kasy i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją konstrukcyjną kasy;
 • sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów wewnętrznego zasilania kasy;
 • wpisanie wyniku przeglądu wraz z zaleceniami do książki kasy.