Do poprawnego wyswietlenia strony wymagany jest plugin Flash Player

Skontaktuj się z nami

Waga ELZAB Prima

   

    Znajduje zastosowanie w placówkach handlowych ró?nej wielko?ci, pocz?wszy od targowisk lub bazarów, ma?ych sklepów, poprzez ?rednie i na du?ych obiektach ko?cz?c - w zale?no?ci od intensywno?ci procesów wa?enia towarów na danym stoisku. Waga ELZAB Prima ma zastosowanie w magazynach i hurtowniach oraz zak?adach produkcyjnych i przetwórstwa ?ywno?ciowego ró?nych bran?, jak i w gastronomii.

elzab_prima

    Waga ELZAB Prima jest przeznaczona do wspó?pracy z kasami fiskalnymi firmy ELZAB S.A. oraz z innymi kasami i urz?dzeniami wyposa?onymi w interfejs szeregowy, w tym z drukark? ELZAB Eta. Mo?e pracowa? równie? jako samodzielna waga ogólnego przeznaczenia.
Przy pracy z kasami ELZAB Alfa, ELZAB Delta i ELZAB Jota nie ma potrzeby stosowania zasilania zewn?trznego.
Waga ELZAB Prima posiada programowo definiowalny format protoko?u komunikacyjnego, pozwalaj?cy na bezkonfliktow? prac? z dowolnym istniej?cym lub nowym typem kasy.

 

cena: 950,00 z? netto